آزمون جامع تعیین سطح

آزمون جامع تعیین سطح

آزمون جامع تعیین سطح

در آزمون تعیین سطح، با توجه به سوالاتی که مطرح میشود، سطح عمومی و تخصصی زبان انگلیسی شما سنجیده میشود و با نتیجه بدست آمده، دوره ی مناسب شما توسط اساتید انتخاب میگردد.

جهت شرکت در آزمون تعیین سطح، هزینه این سرویس را پرداخت نمایید سپس اقدام به شرکت در این آزمون نمایید.

درس

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه